Eğitimler

Şirket kültürü işleyiş sürecinde başarının en kilit anahtarı olduğundan Inarten Eğitim & Danışmanlık birimi olarak İş süreçlerinizde verimlilik ve etkiliği sağlarken personelleriniz için yaşam boyu eğitim anlayışı misyonuyla kültürel yapılanmanıza her biri alanında yetkin hocalarımızla kurumsal eğitim hizmeti sunuyoruz.

Tüm Eğitimler
Yönetim ve Organizasyon
Üretim Yönetimi
Kalite Yönetim
Finansal Yönetim
SEO

Lider Yönetici Eğitimi

Yönetici ve lider kavramları birbirine yakın olup sürekli karıştırılan kavramlardır. Liderlik belli hedeflere ulaşmak için, bağlı bireylerin davranışlarını etkileme veya yön verme olarak tanımlanır. Yöneticilik ise yönetim fonksiyonunu yerine getiren ve bu amaçla eldeki mevcut olan kaynakların en uyumlu ve en verimli biçimde kullanılmasını sağlayan kişi olarak tanımlanabilir.

İncele
SEO

Stratejik Planlaması Eğitimi

Stratejik tüm yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturur. İşletmelerde stratejik yönetim daha çok üst yönetimin uhdesinde gerçekleşir ve işletmenin uzun vadeli doğrultusunu ortaya koyar. Başarının ön şartı iyi bir planlamadır. Stratejik planlama da tüm planlamaların ortak çatısını oluşturur. Stratejik planlama gelecek öngörüsünün şekillendirildiği ve ona ulaşmak için ne tür yol ve yöntemlerin uygulanacağının belirlendiği bir planlamadır. Stratejik planlar oluşturulmadan diğer planlardan başarı beklemek boşunadır. Eğitim boyunca yöneticilerimiz için strateji kavramının öneminden, işletme stratejilerinin belirlenmesine, mevcut durum analizinden stratejik planlamaya kadar birçok konuda bilgilendirme sağlanacaktır.

İncele
SEO

Ücret Yönetimi Eğitimi

İşletmelerde çalışanların motivasyonunda adil ücretlendirmenin önemi büyüktür. Her yıl ücret politikalarının düzgün oluşturulması, ücret belirleme ve artışlarının doğru ve bilimsel yöntemlerle yapılması çalışanların performanslarını olumlu etkilemekle birlikte işletmeye aidiyeti de güçlendirecektir. Eğitimle işletmelerde iş barışı ve motivasyonu artıracak etkili ücret politikaları, İş değerleme ve ücret belirleme yöntemleri ve performansa dayalı ücretlendirme gibi konular anlatılacaktır.

İncele
SEO

İşe Alım ve Mülakat Eğitimi

Emek yoğun veya sermaye yoğun tüm işletmelerde öncelikler insan faktöründe yoğunlaşmaktadır. İşlerin niteliklerine ve gereklerine uygun personel alımı her işletme için önemli bir hedeftir ve personelin vasıf ve sorumlulukları arttıkça bu önem daha da artmaktadır. Eğitimde işe alım süreçleri, önemi, işe alım ve mülakat teknikleri ve uygulamayla ilgili gerekli bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

İncele
SEO

İK Performansı Ölçüm Eğitimi

Verimlilik ve performans ölçümü denince ilk akla gelen İşgücü verimliliği veya performansı gelir. İşletmelerde işgücünün daha verimli kullanılması ve performansının izlenmesi ve ölçülmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Eğitimde verimlilik ve performansla ilgili teorik bilgiler yanında ölçme ve izleme yöntemleri ile uygulamaları üzerinde durulacaktır.

İncele
SEO

İletişim Becerileri Eğitimi

İş yaşamında ve sosyal çevrede kritik bir beceri olan "İletişim Becerileri", bireylerin etkinliğini doğrudan artırmaktadır. Ast ve üstlerin başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirmesi, yönetimin etkinliği, işletmede faaliyetlerin sorunsuz yürütülmesi etkili etişimin kurulmasıyla mümkündür. İncele

SEO

Beden Dili Eğitimi

Etkili bir iletişimde beden dili birçok açıdan önemlidir. En basit anlamda beden dili, kişinin ruhsal durumumuzu açığa çıkartır. Sözlerle farklı şeyler söylesek de vücut dilimiz bizi ele verebilir. Bu nedenle sözle anlatılmak istenen duygu ve düşünceler beden diliyle desteklenirse karşıda daha yüksek etki bırakır.

İncele
SEO

Entegre Bina ve Tesis Yönetimi Eğitimi

Bina ve tesislerin etkili yönetim teknikleriyle yönetilmesi, maliyetleri ve sorunları azaltacak, paydaşların memnuniyetini artıracaktır.

İncele
SEO

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Günümüzde rekabet artık tedarik zincirleri üzerinden yaşanmaktadır. Tedrik zinciri etkin ve verimli çalışan işletmeler maliyet, teslimat süresi ve daha az sorunla çalışmaktadırlar. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi için zincir unsurlarının doğru belirlenmesi, etkili bilgi akışı, planlama ve entegrasyon önemlidir.

İncele
SEO

Lojistik Yönetimi Eğitimi

Lojistik Yönetimi Tedarik Zincirinin aksiyon temelinde yer almaktadır. Lojistiğin kapsamında mamul, bilgi ve para hareketleri bulunmaktadır. Lojistik yönetiminin profesyonel firmalarca yürütülmesi ve eğitimli kişilerce planlanması başarı için önemlidir.

İncele
SEO

Depo Yönetimi Eğitimi

Depo yönetimi, depolma maliyetleri, riskleri ve destek verdiği üretim, sevkiyat vb. birimlere desteği açısından önemli bir yere sahiptir. İstenen hammadde, mazleme, yarı mamul ve mamullerin tüm süreçlerde kullanılabilirliği, etkin depo yönetimine bağlıdır.

İncele
SEO

Proje Yönetimi Eğitimi

Projeler sürekli tekrarlanmayan özel çalışmalardır. Projelerin yönetimi ve bu kapsamda planlanması proje maliyetleri ve riskleri açısından büyük önem taşımaktadır. Proje sorumlularının eğitimli kişiler olması proje başarısını artırmaktadır.

İncele
SEO

Temel Finansal Analiz Yöntemleri Eğitimi

Finansal analizde yatay-dikey ve statik – dinamik yöntemler olarak sınıflandırılabilen yöntemler kullanılmaktdır. Sadece yöntemlerin kullanılması değil sonuçların da nasıl yorumlanacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu tür analiz ve yorumlar yetkin kişilerce yapılırsa başarı şansı yüksek olacaktır.

İncele
SEO

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Temel Finans eğitimi almamış veya bu konuda bilgileri tazelemek isteyen yöneticiler için gerekli finansal bilgilerin alınması faydalı olacaktır. Finans bilgisi tüm yöneticilere gereklidir.

İncele
SEO

ISO 9001:2015 Bilgilendirme Eğitimi

Eğitimle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi tüm süreçlerde belge sisteminin oluşturulması, standardizasyonun sağlanması ve kalıcı olması için uygulanması gereken önemli bir çalışmadır. Konu hakkında ne kadar bilinç yükselirse, uygulama da o kadar derinleşecektir.

İncele
SEO

ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite sisteminin iç süreçlerde yerleştirilmesi ve uygulamaya geçilmesi ve kontrolü kalite denetim ekibi tarafından gerçekleşmektedir. Kalite denetiminin etkinliği ekip üyelerinin eğitimiyle doğrudan ilişkilidir.

İncele
SEO

İstatiksel Kalite Kontrol(SPC) Eğitimi

Eğitimle kalite kontrolü, tüm süreçlerde ürünlerin tamamının (ana kütlenin) kontrolü yerine istatistiksel güvenirlilik sınırlarında belirlenen bir örneklem üzerinden kontrolüne izin veren istatistiksel bir tekniktir. İşletmelerde kalite kontrolünün olumsuz yönleri olan süre gecikmeleri ve maliyet artışlarını sınırlamak ve üretim hızını artırmak için avantajlar sunar.

İncele
SEO

Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi

FMEA risk analizi, süreç analizi, tasarım ve servis sistemlerinde geniş bir alanda basit ama etkili kullanımı ile öne çıkmaktadır. Hata türleri veya risklerin belirlenmesi, puanlanması ve önceliğe göre değerlenebilir olmaları sağlanmaktadır. Ancak yöntemi kullanması, yetkin kişlerce yapılırsa başarılı bir yöntemdir.

İncele
SEO

TRIZ – Geliştirici Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TRIZ yaklaşımı, “Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri” şeklinde Türkçeye uyarlanmıştır. TRIZ ile çalışanların tasarım ve geliştirme üzerine yetenekleri sistematik ve bilimsel yaklaşımlarla arttırılması amaçlanmaktadır. TRIZ metodolojisi, araştırmacılara karşılaştıkları problemleri hızlı algılama, hızlı ve pratik çözümler üretme, sistematik ve hızlı inovasyon sağlama becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler yardımıyla Ar-Ge faaliyetleri hızlanacak ve fikirden mülkiyete olan yolculuk zaman olarak kısalacaktır.

İncele
SEO

İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi

Ürün ve süreç tasarımı başta otomotiv sektörü olmak üzere ihracat kabiliyeti olan her sektörden işletme için önem kazanmıştır. Bununla birlikte, kalitenin tasarımdan başlayarak üretimin tüm süreçlerine yerleştirilmesi önem arz etmektedir

İncele